News

Jeff Lidz to give Euro-XPrag keynote address

Jeff Lidz will be giving the keynote address at the European Experimental Pragmatics (Euro-XPrag) Pisa Workshop on October 1.