News

Kenshi Funakoshi at Mie University

Congratulations to Kenshi, now Lecturer at Mie University. There Kenshi joins a group that includes Koji Sugisaki, Kensuke Takita, Yoshiyuki Shibata, and Hisako Takahashi.